پکیج دیواری چیست

پکیج دیواری چیست گرمایش

پکیج دیواری چیست

پکیج دیواری چیست ؟ – گرمایش

پکیج یکی از وسایل گاز سوز است

برای آنکه بدانیم پکیج دیواری چیست و چگونه باید پکیج فن دار نصب شود باید بدانیم پکیج امکان تامین آب گرم مصرفی و گرمایش مستقل در  آپارتمان را دارد . برای یکی از انواع پکیج گازسوز که امکان تامین هوای لازم برای احتراق را با مکش هوا و تخلیه محصولات احتراق را با دهش آنها به خارج فضای نصب انجام می دهد از نوع گروه  C لوازم گازسوز اصطلاحا به نام پکیج فن دار معروف گردیده است.

در این وسایل از یک نوع دودکش دوجداره استفاده می شود که از جداره بیرونی آن که معمولا به قطر ۱۰۰میلیمتر است هوای احتراق مکش و از جداره داخلی آن که معمولا به قطر ۶۰میلیمتر است محصولات احتراق به بیرون دهش می گردد.

اگر دهانه این دودکش دوجداره روی نمای ساختمان قرارگیرد هوای احتراق از کناره نما دریافت و محصول احتراق تا حدود سه متری نما به بیرون پرتاب می گردد. لذا ضمن عدم اختلاط هوای تازه و محصول احتراق عملا محصول احتراق  حریم مقرر برای بازشوها و ورودی های هوای ساختمان که در مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان ( دهانه دودکش با دریچه های تامین هوا سه متر حداقل فاصله داشته باشد) اعلام شده را رعایت می نماید.

با توجه به اینکه  محفظه احتراق این وسایل کاملا بسته است و نمی تواند هیچ گونه تبادل هوایی با فضای نصب نداشته باشد از این وسایل برای ساختمان درز بند معمولی بافضای محدود و یا سازمان درز هوابند براحتی بدون در نظر گرفتن دریچه های تامین هوا برای آنها می توان استفاده نمود.

 

 

نمایش هیدرولیکی سیستم گرمایش مرکزی :

سیستم گرمایش پکیج
سیستم گرمایش پکیج

مراحل عملکرد پکیج دو مبدله در مود شوفاژ:

درخواست گرمایش ← فعال شدن شیر سه راهه برقی ← پمپ رو شن می شود ← فن روشن می شود ← کنترل توسط پرشر سوییچ هوا ← فعال شدن جرقه زن و شیرگاز ← احتراق اولیه مشعل ← بررسی تشخیص شعله ← کنترل جریان آب

درخواست گرمایش: درخواست  گرمایش می تواند توسط یکی از موارد زیر صادر شود. الف ) : ترموستات اتاقی ب) تایمر برنامه ریزی

فعال شدن شیر برقی : در زمان آماده به کار پکیج شیر برقی در وضعیت ” آبگرم بهداشتی ” قرار دارد. با فعال شدن سیستم گرمایش ( شوفاژ ) شیر برقی ( شافت شیر برقی به بالا رانده می شود ) مسیر خروجی مبدل ثانویه را قطع و مسیر برگشت مدار گرمایش را باز می نماید.

روشن شدن پمپ : پس از تقاظا برای گرمایش جهت امکان تغییر وضعیت شیر برقی پمپ با ۷ ثانیه تاخیر روشن می شود تا شیر برقی فرصت کافی جهت تغییر وضعیت شفت داشته باشد. پمپ جریان آب برگشت از سیستم گرمایشی را به سمت مبدل اصلی می فرستد.

روشن شدن فن : در مدل های فن دار فن شورع به کار می کند لازم بذکر است قبل از فعال شدن فن مدار پرشر هوا می بایست باز باشد و در صورت بسته بودن مدار قبل از روشن شدن فن دستگاه با خطای دودکش متوفق می شود.

کنترل توسط پرشرسوئیچ هوا : پرشر سویچ هوا : با تشخیص اختلاف ” فن و محیط ” فعال بودن فن و باز بودن مسیر خروجی دود را به برد اعلام می نماید و اجازه ادامه فعالیت پکیج را می دهد و در صورت مشاهده عیب در فن و با خرابی متوقف می گردد.

فعال شدن جرقه زن  و شیر گاز : بعد از فعال شدن پرشرسوئیچ  هوا. ابتدا جرقه زن و سپس شیرگاز فعال می گردد.

احتراق اولیه مشعل : گاز با توان تنظیمی برای بهترین احتراق تامیین می شود.

بررسی تشخیص شعله : وجود شعله توسط الکترود یونیزاسون ( تشخیص شعله ) بررسی می شود. اگر احتراق وجود نداشته باشد ( یا اشکالی در تشخیص آن بوجود آید پکیج خاموش شده و دستگاه متوقف می شود)

کنترل جریان آب : این کنترل توسط سنسورهای حرارتی مدار رفت و برگشت سیستم گرمایش انجام می شود.

  • مدولاسیون شعله : پس از تشخیص شعله توسط یون های تشخیص ، پکیج توان شعله را مطابق با گرمای درخواستی تنظیم می کند.
  • کنترل دمای حد : دمای حد توسط ترموستات د واقع بر روی مسیر رفت گرمایش مرکزی چک می شود ( حتی زمانی که شعله روشن است ) در صورت گرم شدن بیش از حد پکیج ، مدار ترموستات باز قطع شده و یک توفق موقت اتفاق می افتد . بعد از چند ثانیه هنوز ترموستات باز باشد سیستم خاموش می شود.

 

نمایش هیدرولیکی سیستم آب گرم مصرفی

عملکرد آبگرم در پکیج
عملکرد آبگرم در پکیج

مراحل عملکرد پکیج دو مبدله در مود آبگرم بهداشتی:

تقاضا جهت آبگرم مصرفی ← شیر سه راهه ( گرمایش خاموش ) ( گرمایش روشن ) ← پمپ روشن می شود ← فن روشن می شود ← پرشر سوییچ هوا ← فعال شدن جرقه زن و شیر آب ← احتراق مشعل ← بررسی تشخیص شعله ← کنترل جریان آب ← مودلاسیون شعله ← کنترل دمای حد ← دمای پیشگیری از تشکیل رسوب

وجود تقاضا آبگرم : موجود تقاضا برای آبگرم مصرفی ( باز شدن یکی از شیرهای آبگرم مصرفی ) توسط فلومتر + کیت فلوسوییچ میکروسوییچ تشخیص داده شده دمای تنطیم شده برای آبگرم بهداشتی و چراغ ۴۰ شورع به چشمک زدن می نماید نمایش می دهد.

شیر سه راهه :

  • وقتی پکیج در حالت استند بای قار دارد شیر سه راهه در حالت آبگرم بهداشتی می باشد . اگر پگیج در سیستم گرمایش قرار گیرد و تقاضایی برای آبگرم بهداشتی وجود داشته باشد بدون خاموش شدن مشعل و پمپ پکیج  معزی شیر سه راهه  به ورودی حالت آبگرم بهداشتی می رود . آب خ روجی از  مبدل ثانویه  به طرف پمپ رفته و از آنجا به سمت مبدل اصلی می رود.

پمپ روشن می شود : پس از تقاضا برای آبگرم بهداشتی پمپ جریان آب از مبدل ثانویه به  سمت مبدل اصلی پکیج می فرستد.

فن روشن می شود : فن شورع به کار می کند لازم به ذکر است قبل از فعال شدن فن مدار پرشر هوا میباید باز باشد و در صورت بسته بودن مدار قبل از روشن شدن فن دستگاه با خطای دودکش متوقف می شود.

پرشر سوئیچ هوا : پرشر سوییچ هوا با تشخیص احتلاف فشار فن و محیط فعال بودن فن و باز بودن مسیر خروجی دود را به برد اعلام می نماید و اجازه ادامه فعالیت پکیج را می دهد و در صورت مشاهده عیب در فن ویا خرابی پرشر سوییچ هوا و گرفتگی مسیر خروجی دود پکیج عیب مربوطه را به صورت کد نمایش می دهد.

فعال شدن جرقه زن شیر گاز : بعد از وصل شدن مدار پرشرسویچ هوا ابتا جرقه زن و سپس شیرگاز فعال می شود.

احتراق مشعل : گاز با توان تنظیمی برای بهترین احتراق تامین می شود.

بررسی تشخیص شعله : وجود شعله توسط الکترود یونیزاسون تشخیص شعله بررسی می شود. اگر احتراق وجود نداشته باشد پکیج خاموش می شود و با روشن شدن چراغ قرمز شعله عملکرد دستگاه متوفق می شود  * اطلاع از * کد های خطای پکیج *

کنترل جریان آب : این کنترل توسط سنسورها حرارتی مدار رفت و برگشت سیستم گرمایشی انجام می شود.

مدولاسیون شعله : مدولاسیون بین حداکثر توان آبگرم بهداشتی و حد اقل توان اتفاق می افتد و مشعل تا رسیدن به دمای پیشکیری از تشکیل رسوب روشن می ماند. دما توسط  سنسور آبگرم بهداشتی NTC اندازه گیری می شود.

کنترل دما : دمای حد توسط ترموستات د واقع بر روی مسیر رفت گرمایش مرکزی چک می شود ( حتی زمانی که شعله روشن است در صورت گرم شدن بیش از حد پکیج مدار ترموستات باز باشد سیستم خاموش می شود و خطا بر روی صفحه نمایش با کد مشخص می شود. * کد های خطای پکیج *

دمای پیشگیر یاز تشکیل رسوب : جهت کاهش رسوب در مبدل ثانویه باید از روشن و خاموش شدن زیاد مشعل در مود آبگرم بهداشتی تا حد امکان جلوگیری کرد به منظور مشعل از برنامه ریزی پیروی می کند.

 

یکی از اشتباهات در نصب پکیج دیواری

یکی از مهمترین اشتباهات رایج مهندسان و نصابان هنگام نصب پکیج دیواری چیست؟ این است که وسایل مذکور این قابلیت را دارند که ورودی هوای تازه را در سیستم دودکش دوجداره بسته و ضمن باز کردن ورودی هوای احتراق آنها فقط محصول احتراق را از طریق دودکش تک جداره به خارج فضا منتقل نمایند.

در این حالت پکیج مذکور از گروه C  به حالت گروه B1 تغییر ماهیت خواهد داد . این وسایل هوای احتراق را از داخل فضا دریافت می کنند و محصول  احتراق را با دهش به بیرون فضا منتقل می کنند. به عبارتی محفظه احتراق آنها باز است. برای این حالت باید دقت داشت که اگر هدف طراحی برای نصب دستگاه در ساختمانهای درزبند معمولی با فضای محدود و یا درز هوابند است در این سیستم بایستی تامین هوای احتراق با ایجاد بازشو برای دریافت هوای تازه انجام شود.

ضمنا در این حالت ساختمان که فاقد دودکش است فقط محصول احتراق به بیرون نمای ساختمان تخلیه خواهد شد.

عموما در اجرا دیده شده که به جای تخلیه محصول احتراق به محفظه روی نما آن را به درون دودکش داخل ساختمان متصل می کنند.

در این حالت باید دودکش ( پکیج دیوای چیست ) فوق سایز ۱۵۰ میلیمتر را داشته باشد. اصولا این استدلال که سیستم فن دارد  و میتوان آن را درون دودکش سایز پایین برای تخلیه محصول احتراق وارد نمود کاملا اشتباه است .

زیرا این نوع دستگاه گرمایش عملا فقط چند متر قدرت پرتاب دود را به فضای باز دارد و این پرتاب در درون دودکش قائم ساختمان کارایی ندارد.

بنابراین با توجه به موارد فوق اگر هدف تامین هوا از خارج توسط دستگاهی با محفظه احتراق باز و با دودکش استاندارد باشد استفاده از پکیج معمولی که در گروه B2 قرار می گیرد صحیح خواهد بود. زیرا در این وضعیت پکیج فن دار ضمن قیمت بالاتر دارای صدا در محوطه نصب به واصله کارکرد فن آن است.

 

شرایط نصب پکیج گرمایش فن دار از لابلای  ابلاغهای متعدد دفتر مقررات ملی ساختمان در زیر آمده است:

  • محل استقرار دهانه دریافت هوا و تخلیه محصول احتراق روی نما به سمت دیوار باد غالب نباشد.
  • تجهیزات لازم برای نصب از جمله دودکش دوجداره مربوط به تولید کننده اصلی باشد.
  • وسایل گازسوز مذکور دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه و شهرسازی باشند.
  • پس از نصب براساس طراحی انجام شده دستگاه رویت شود.
  • شماره سریال دستگاه و نوع و مدل آن در برگ تاییدیه درج گردد.

سوخت پکیج چیست؟

سوخت پکیج چیست؟ باید بدانید که پکیج هم مانند سایر سیستم‌های گرمایشی برای گرم کردن آب باید از یک منبع سوختی استفاده کند.
سوخت مصرفی پکیج‌های جدید گاز و برق است.
پکیج با اینکه از دو نوع انرژی و سوخت استفاده می‌کند ولی در مقایسه با سایر سیستم‌های گرمایش مانند بخاری، داکت اسپلیت‌ها، کولرهای گازی و … کم مصرف تر است.
منظور از اینکه می‌گویم کم مصرف است این است که نسبت به کاربردی که دارد کم مصرف است چرا که هم آب گرم مصرفی منازل را تامین می‌کند و هم آب گرمی‌که برای گرم کردن محیط به واسطه رادیاتور و شوفاژ مورد نیاز است را تامین می‌کند.

برای اطمینان از عدم جابجایی  دستگاه مقاله پکیج دیواری چیست ؟ را مطالعه کنید و بعد از نصب می توانید روی برگ گارنتی اعلام نمایید که نصاب با دودکش دوجداره نصب نماید و سپس مهر و امضا کنید. موارد فوق در ابتدای شروع عملیات اجرایی به صورت مکتوب به مجری و کارفرما ابلاغ و صورتجلسه گردد.

پکیج دیواری چیست

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

fadakar
ارسال دیدگاه