کولر گازی – تعمیر کولرگازی

کولر گازی

آشنایی باکولر گازی و تعمیر آن

آشنایی با ساختمان کولر گازی  

  کولر گازی و تعمیر آن همچون بسياري از وسايل برقي داراي دو جزء اساسي  است: اجزاء مکانيکي و اجزاء الکتريکي.   

 اجزاء مکانیکی کولر گازی  

منظور از اجزا ء مکانيکي، قطعاتي است که کنار يکديگر قرار گرفته اند تا با ايجاد مسير حرکت  گاز ؛ سرماسازي را به وجود آورند. بديهي است بروز عيب در هر يک از قطعات مذکور توليد سرما در کولر گازی را شديدﹰا تحت تأثير قرار مي دهد اين عناصر به اختصار عبارتند از: 

ساختمان کولرگازی

١- كمپرسورکولر 

کمپرسور کولر گازی نيز دو جزء مکانيکي و الکتريکي دارد و به قسمت الکتريکي آن موتور    گفته مي شود ولي ترکيب الکتروموتور با ساير اجزاء، کمپرسور را به وجود مي آورند .

کمپرسور هاي متداول در کولر گازی به دو شکل طراحي و ساخته مي شوند:  

يک نوع از اين کمپرسورها به نوع دوراني (رتوري) مشهوري است كه با اتصال برق به موتور الکتريکي کمپرسور، موتور به دوران در آمده و به واسطه حالت خاصي که دارد گاز را از مسير برگشت (پس از سرماسازي ) مکيده و با فشار وارد مسير رفت  ميکند به اين ترتيب عمل توليد سرما در کولر مداوم ادامه خواهد داشت . 

نوع ديگر كمپرسور رايج در کولر گازی نوع پيستونی است که شباهت بسيار زيادي به موتور هاي پيستوني به کار رفته در اتومبيل دارد با اين تفاوت که نيروي محرکه پيستون در اتومبيل احتراق بنزين است اما در کمپرسور کولر گازي اين نيرو توسط انرژي الکتريکي   حاصل مي شود .

   

 • کندانسور(رادياتور)

گاز سرماساز در کمپرسور کولرگازی تحت فشار قرار مي گيرد تا بتواند مسير گردش خود را در مجموعه مکانيکي کولر پشت سر نهد. افزايش دماي گاز پس از کمپرسور امري بديهي است و اگر اين دما به شکلي از آن سلب نشود سرماسازي کيفيت مطلوبي نخواهد داشت به همين منظور قبل از وارد شدن گاز تحت فشار قرار گرفته در مسير مکانيکي کولر آن را از کندانسور عبور مي دهند و چون اين قسمت از کولر تحت فشار هوايي است که از چرخش پروانه فن حاصل ميشود مقدار زيادي از دماي گاز کاسته خواهد شد . 

کندانسور کولرگازی
کندانسور کولرگازی

 

 • فيلتر (دراير) :

گاز سرماساز پس از کندانسور و کاهش نسبي دما از فيلتر عبور مي کند تا جرم هاي داخلي لوله هاي کندانسور و رطوبت گاز به طور کامل از آن جدا شود وگاز خالص و خشک وارد مسير سرماسازي شود . 

 • اواپراتور

اواپراتور کولرگازی با اواپريتور يخچال تا حدود زيادي متفاوت است . زيرا در يخچال اواپريتور كولر گازي محيطي بسيار سرد در مسير گردش گاز است . معموﹰلا لوله هاي اواپريتور را در عموم وسايل سرماساز از آلومينيوم مي سازند تا انتقال  سرما در آن به سهولت انجام شود . گاز سرماساز با رسيدن به اين قسمت از کولر گازي به حالت تبخير در آمده و توليد سرما مي کند و هواي متراکم به وجود آمده توسط چرخش پروانه فن، سرماي حاصله را به سمت خارج از کولر گسيل مي  دارد به اين ترتيب پس از مدتي دماي محيط کاهش   يافته و خنک  مي شود . 

اواپراتور کولرگازی
اواپراتور کولرگازی
 • پروانه هاي کولر گازي

کولرهاي گازي به طور عموم داراي دو پروانه هستند که بر روي شافت موتور سوار شده اند . پروانه اواپريتور از مجراي ورودي هوا را مکيده و با فشار روانه لوله هاي سرد آلو منيومي اواپريتور مي کند تا سرماي کولر وارد محيط شود. پروانه کندانسور عمل مشابهي را در جهت عمل عکس انجام مي دهد . يعني با مکش هوا از مسير ورودي، آن را به سمت کندانسور روانه مي کند تا اندکي از دماي گاز تحت فشار قرار گرفته  (که با ورود به کندانسور موجب ازدياد دماي آن شده )کاسته شود. طبيعي است که هواي دميده شده به کندانسور

پس از آن بسيار گرم خواهد بود. اين هوا به سمت بيرون از محيط منزل و يا اداره روانه مي شود. 

 • لوله کاپيلاري (لوله مويي)

اين لوله که طول و قطر آن متناسب با قدرت کولر متفاوت است وظيفه تبديل گاز به حالت مايع و حمل آن تا ابتداي اواپريتور را بر عهده دارد. لوله مويي عمومﹰا از جنس مس   ساخته مي شود. اين لوله حد فاصل بين خروجي دراير تا ابتداي اواپريتور قرار دارد. 

کولر گازی - لوله مویی
کولر گازی – لوله مویی

 

 

 • سيني زير کولر

در مواردي که شارژ گاز سرماساز در کولر بيش از مقدار لازم صورت گرفته و يا دماي ترموستات با گرماي محيط تناسب نداشته باشد ، بر روي لوله هاي آلومنيومي اواپريتور ذرات يخ ايجاد شده و در زمان استراحت کولر ( زمان اتومات ترموستات) بر اثر ازدياد دما ذوب   مي شوند كه در سيني زير کولر محل خروج  آب مذکور تعبيه شده است (توسط يك شيلنگ آب سيني به خارج از كولر هدايت مي شود) . معمو ﹰلا سيني زير کولر را رنگ مي زنند تا بر اثر فرسايش ناشي از شرايط جوي از مقاومت بيشتري برخوردار باشد.  

٨-خروجي هواي سرد و فيلتر مربوطه  

در اکثر کولر هاي گازي هواي سرد از قسمت جلوي کولر خارج مي شود و جهت جلوگيري از ورود ذرات به داخل مسير ، هواي سرد را از يک فيلتر اسفنجي عبو مي دهد . 

 اجزاء الکتریکی کولر گازی  

اجزاء الكتريكي كولرگازي عبارتند از : موتور الکتريکي ، رله ، اورلود ، ترموستات ، موتورفن ، کليد چند حالته (مختص موتور فن ) ، لامپ خبر ، خازن راه انداز ، کليد اصلي کولر . 

 • موتور الکتريکي

موتور الکتريکي کولر از نوع موتور آسنکرون است که با دو سيم پيچ اصلي و کمکي که در لحظه آغازين حرکت و به منظور دستيابي به بيشترين مقدار گشتاور هر دو سيم پيچ با يکديگر در مدار قرار دارند و پس از راه اندازي کولر سيم پيچ کمي توسط رله از مدار خارج مي شود و پس از راه اندازي کولر سيم پيچ کمي توسط رله از مدار خارج مي شود . 

پس از استارت و با حرکت موتور گاز سرماساز از مسير برگشت مکيده شده و پس از آن در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه مکانيکي کولر تزريق مي شود تا در جاي خود   توليد سرما نمايد . 

 • رله

رله از جمله عناصري است که وجود آن در مجموعه الکتريکي اکثر ماشين هاي سرماساز از مسير برگشت مکيده شده و پس از آن در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه   مکانيکي کولر تزريق مي شود تا در جاي خود توليد سرما نمايد . 

 • اورلود

اورلود علاوه بر جريان کششي موتور حرارت داخل کمپرسور را نيز تحت کنترل خود دارد و به هر دليل هر يک از دو مورد مذکور از حد معيني تجاوز نمايد اورلود تحريک شده و مدار الکتريکي کمپرسور را باز خواهد نمود . 

مادامي که عيب در مجموعه کولر وجود داشته باشد راه اندازي آن به واسطه وجود اورلود غير ممکن خواهد بود. بديهي است حساسيت بي مورد اورلود به عبور جريان و يا افزايش دما   ميتواند منجر به بروز عيوب جدي در دستگاه مي شود .  

٤ – ترموستات  

به کمک ترموستات توليد سرما در کولر کنترل مي شود. از آنجا که لوله بلوي ترموستات مماس با اواپريتور قرار دارد ازدياد سرماي گاز داخل لوله بلو و در نتيجه گاز درون مجموعه، لوله مويي فانوسک ترموستات را تحت تأثير قرار داده و موجب عملکرد (اتومات) کليد ترموستات مي شود. بديهي است با افزايش دما و انبساط فانوسک بر اثر افزايش حجم گاز  کليد ترموستات مجددا ً به حالت بسته در آمده و سرماسازي کولر مجدﹰا آغاز خواهد شد. 

٥- موتور فن  

از آنجا که نياز به هواي خنک در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است موتور فن يا به عبارتي موتوري که قرار است هواي جهت لازم جهت وزيدن به اواپريتور را تأمين کند نيز چند سرعته است. يک سيم مشترک و بازي تعداد دورشان داراي سرسيم هاي خروجي از موتور هستند. 

٦-کليد چند حالته (فن) 

توسط اين کليد به سرعت هاي مختلف فن فرمان داده مي شود . اين کليد تا حدودي  ياد آور کليد چند حالته پنکه سقفي است با اين تفاوت که در ساختمان اين کليد از سيم پيچ  با خروجي هايي متفاوت استفاده نشده است .  

٧ – لامپ خبر  

توسط اين لامپ حالت کار کمپرسور مشخص مي شود در اکثر کولر هاي گازی لامپ خبر را با کمپرسور را در حالت موازي قرار مي دهند تا روشن شدن آن بيانگر توليد سرما در کولر باشد و خاموشي آن نيز اتومات ترموستات را نشان مي دهد. جايگاه لامپ خبر در قسمت تابلوي برق کولر گازي است .

نکات مهم در استفاده از کولر گازی  

 • دو شاخه سيم رابط و پريز کولر را همواره متناسب با جريان مصرفي دستگاه انتخاب کنيد.
 • بهتر است جهت حفاظت از دستگاه يک فيوز مستقل در نظرگرفته شود .
 • سيني زير کولر را رنگ آميزي کنيد تا دوام آن افزايش يابد .
 • محل نصب کولر را به گونه اي در نظر بگيريد تا از تابش مستقيم نور آفتاب يا باران مصون باشد.
 • همواره ترموستات را بر دماي مناسب و مورد نياز قرار دهيد تا از مصرف بي رويه برق و يا استهلاک بي مورد کولر جلوگيري شود .

۶- با آغاز فصل گرما قبل از راه اندازي دستگاه شخصﹰا و يا توسط تعميرکار مجرب اجزاء مکانيکي و الکتريکي کولر را مورد بازديد قرار دهيد تا پس از خاک گيري و بررسي، مسير خروجي آب سيني دستگاه را در محل مورد نظر نصب و روشن نماييد .

۷- تا آنجا که ممکن است از کولر در ساعات اوليه شب استفاده نکنيد زيرا در اين ساعاتولتاژ کمترين سطح ممکنه را داراست و اين مسئله کمپرسور را تحت فشار قرار داده و از عمر و دوام آن کاسته خواهد شد.

چگونگی ایجاد سرما توسط کولر گازی 

به طور کلي مي توان گفت در عموم وسائل سرماساز همچون کولر گازی يخچال، فريزر ، آب سرد  کن و … از اصول مشابهي استفاده شده است . در واقع فوران گاز مايع و تبديل آن به حالت گاز توليد سرما مي کند و اين اصل در کولر گازي به شرح زير اعمال شده است :  

الف ) با روشن شدن کولر گازی ، کمپرسور گاز را از لوله مکش مکيده و پس از آنکه تحت فشار قرار گرفت، روانه لوله رفت مي سازد . 

 توجه: بديهي است دماي گاز به هنگام خروج از کمپرسور زياد است و اين خصوصيت طبيعي گازهاست که هر گاه تحت فشار قرار گرفته و فشرده شوند دماي آنها افزايش مي يابد و اگر اين فشار از حد معيني تجاوز کند به حالت مايع تبديل خواهد شد . 

 • ) به وسيله کندانسور (پس از کمپرسور) و تحت هوايي که به وسيله چرخش پروانه مربوطه ايجاد ميشود اندکي از دماي گاز کاسته مي شود و روانه فيلتر مي شود تا رطوبت يا رسوباتي را که احتما ﹰلا از جداره هاي داخلي لوله هاي کندانسور جدا شده اند از آن گرفته   شود. 
 • ) پس از فيلتر و تحت فشار کمپرسور، گاز وارد لوله مويي شده و از آنجايي که سطح مقطع لوله مويي بسيار محدود است فشار وارد بر گاز افزايش يافته و آن را به مايع تبديل مي کند . 
 • ) پس از اين قسمت گاز وارد لوله هاي آلومينيومي اواپريتور شده و با استفاده از محيط از داخل لوله هاي آن اجازه فوران يافته و توليد سرما آغاز مي شود . 

ن ) وزش باد ايجاد شده توسط پروانه مخصوص اواپريتور سرما را از لوله ها گرفته و وارد محيط مورد نظر مي سازد و به اين ترتيب دماي محيط به تدريج کاهش يافته و اين امر موجب انقباض گاز داخل ترموستات و در نتيجه فانوسک شده و در نهات عمل اتومات صورت گرفته   و توليد سرما متوقف مي شود .  

و ) با افزايش دما و انبساط فانوسک کليد ترموستات بسته شده و عمل سرماسازي مطابق مطالب گفته شده آغاز ميشود و پس از مدتي … گاز سرماساز (فريون۲۲) پس از اواپريتور وارد کمپرسور مي شود تا مجددﹰا تحت فشار قرار گرفته و وارد مسير سرماسازي شود. 

عیب یابی در کولر گازی  

عیب ۱: با اتصال برق دو شاخه کولر گازی به پريز و بدون آن کليد اصلي و يا ترموستات در حالت روشنباشند، فيوز؛ برق منزل را قطع مي کند . 

علت و رفع عيب: از آنجا که کليد اصلي و يا ترموستات در حالت قطع قرار دارند و عيب ۱ بروز نموده قطعﹰا اتصال کوتاه سيم هاي رابط يا در دو شاخه و يا درسيم هاي رابط و يا در اتصالات جعبه تقسيم داخل کولر صورت گرفته است. بنابراين لازم است قطعات مذکور به ترتيب مورد بررسي قرار گيرند و   پس از شناسايي محل واقعي عيب نسبت به رفع آن اقدام شود. 

عیب۲: به محض روشن شدن کليد اصلي دستگاه (يا ترموستات ) فيوز برق منزل را قطع نمي کند . 

علت١: اتصالات اشتباه شده است . 

رفع عيب: اگر سيم بندي دستگاه را مورد سرويس و تجديد قرار داده ايد احتما ﹰلا در ترکيب مدار اشتباهي صورت گرفته است. يکبار ديگر مدار را مورد بررسي قرار دهيد . 

علت٢: يکي از سيم ها از محل اتصال خود خارج و با سيم هاي مجاور برخورد کرده است . 

رفع عيب : بدنه کولر را به آرامي از سيني خارج نموده و صحت اتصالات را مورد بررسي قرار دهيد . اگر سيمي را از محل استقرارش جدا شده يافتيد نسبت به اتصال مجدد آن اقدام کنيد . 

علت۳: يکي از خازنها خراب شده است. 

رفع عيب : از جمله علل اتصال کوتاه در لوازمي که داراي خازن هستند فساد يا از بين رفتن دي الکتريک خازن است. 

علت۴: موتور فن يا موتور کمپرسور سوخته است. 

رفع عيب: کليد چند حالته فن را بر روي off (خاموش) قرار دهيد. اگر عيب ۲ برطرف شد مشکل از موتور فن است و اگر در اين وضعيت همچنان فيوز، برق منزل را قطع مي کند مشکل از موتور کمپرسور است. 

مطالبه جريان اضافي در کمپرسور علاوه بر آن که مي تواند ناشي از سوختن سيم پيچ ها باشد در مواردي بيانگر عيوب ديگري همچون مسدود شدن مسير گردش گاز و يا خرابي رله نيز هست. 

عیب۳: کولر روشن نمي شود. 

علت۱: پريز برق ندارد. 

رفع عيب: پريز را به وسيله آمپرمتر و يا ولتمتر مورد بررسي قرار دهيد و در صورت مشاهده و عيب به رفع آ ن بپردازيد. 

علت۲: دو شاخه و سيم رابط خراب است. 

رفع عيب: ابتدا دستگاه را از برق جدا کنيد و پس از آن ورودي برق را در ترمينال اصلي کولر با يکديگر ارتباط دهيد و در صورت سالم بودن دوشاخه و کابل (سيم رابط) به محض اتصال، رابط ها را به آن متصل کنيد . در حالت وصل کليد بر روي بي نهايت خواهد ايستاد . اگر با قطع و وصل کليد از عقربه آمپرمتر عکس العملي ديده نشود تعويض كليد الزامي است. در انتخاب جديد به جريان نامي آن دقت شود تا کليدي مناسب کولر گازي تهيه شود . 

علت۳: يکي از سيم هاي اصلي قطع شده است . 

رفع عيب : اگر فاز يا نول اصلي مدار قطع شود هر دو بخش کمپرسور و موتور فن دچار مشکل خواهند شد. از اين رو پس از قطع برق دستگاه و باز کردن بدنه به جستجوي سيمي باشيد که از محل استقرارش جدا شده است. با اتصال سيم   مورد نظر به محل مربوطه کولر به حالت عادي خود باز مي گردد. 

عیب ۴: کولر اتصال بدنه دارد . 

علت و رفع عيب: مدار الکتريکي کولر نسبت به ساير لوازم خانگي از پچيدگي بيشتري برخوردار است. با اين وجود رفع عيب ۴ کار مشکلي نيست. پس از قطع برق دستگاه ارتباط الکتريکي عناصر اصلي مدار از قبيل: موتور فن، کمپرسور، ترموستات، لامپ خبر و… را با يکديگر و مدار قطع کنيد. البته اين عمل مي بايست با دقت و علامت گذاري خاصي صورت گيرد تا ارتباط مجدد آنها با مدار برايتان دشوار نشود . اگر در اين حالت اتصال بدنه از بين رفت  ميتوانيد عناصر مذکور را جداگانه و به دنبال هم وارد مدار کنيد. 

هر گاه با ورود يکي از اجزاء، اتصال بدنه ديده شد در شناسايي قطعه مورد نظر موفق بوده ايد حال  ميبايست عيب را رفع کنيد . البته گاهي از اوقات خود وسيله داراي اتصال بدنه نيست بلکه مشکل از سيم هاي رابط آنست از اين رو مي توانيد وسيله مورد نظر را به وسيله چراغ سري مورد آزمايش قرار دهيد .اگر پاسخ آزمايش منفي بود (داراي اتصال به بدنه نبود) سيم هاي رابط را تعويض کنيد. 

عیب۵: با حرکت ولوم ترموستات هيچ عکس العملي از کمپرسور ديده نمي شود اما موتور فن سالم است . 

 

علت ۱: ترموستات خراب است. 

:نکته ترموستات کولر گازی داراي عملکرد مشابه ترموستات يخچال و ساير ماشين هايسرماساز است. تفاوت عملکرد اين ترموستات، در دماي لازم جهت قطع و وصل كردن آنهاست . به طور اعم مي توان ترموستات را به دو قسمت کليد و اتومات تقسيم بندي نمود. عيب ۵ مي تواند از ناحيه کليد ترموستات بروز کند و عدم عملکرد اتومات ترموستات معايب ديگري را ايجاد مي کند که در بخش مربوطه شرح داده خواهد شد . 

 رفع عيب: کليد ترموستات را به وسيله آمپرمتر مورد آزمايش قرار دهيد. ابتدا سيم هاي متصله به پايه هاي ترموستات را از آن جدا ساخته و سپس رابط هاي آمپرمتر را به آنها ارتباط دهيد . در حالت وصل کليد بايد عقربه (تقريبﹰا) بر روي صفر و در حالت قطع بر روي بينهايت بايستد در غير اينصورت تعويض ترموستات الزامي است. 

علت۲: سيم هاي رابط بين ترموستات و موتور (کمپرسور) قطع شده است. 

رفع عيب: در صورت قطع سيم هاي رابط موتور و يا خروج يکي از سيم ها از محل مربوطه برق موتور نرسيده و در اين حالت بروز عيب ۵ کام ﹰلا طبيعي به نظر مي رسد. اما برق دستگاه را قطع و سپس بدنه را از سيني جدا سازيد و تمام اتصالات بين موتور و کمپرسور را به دقت مورد بازديد قرار بدهيد . در صورت مشاهده قطع ارتباط سيمي با محل اتصالش، به رفع عيب بپردازيد تا کولر به   شرايط عادي خود باز گردد. 

عیب۶: سرماي کولر بيش از حد است به گونه اي که قسمت هايي از اواپريتور برفک زده اما اتومات  انجام نمي شود. 

علت۱: کنتاکتهاي ترموستات به يکديگر جوش خورده اند . 

رفع عيب: محل نصب لوله بلوي ترموستات ديده مي شود . بديهي است نسبت به سرما فوق العاده کاهش يافته و بر اثر افزايش برودت در اواپريتور برفک به وجود مي آيد با نصب مجدد لوله بلو بر روي لوله هاي آلومينيومي اواپريتور عيب ۶ رفع خواهد شد. 

علت۲: قسمت اتومات ترموستات گازي خراب شده است . 

رفع عيب: همان طور که قب ﹰلا شرح داده شد ترموستات گازي داراي دو بخش است: کليد و قسمت اتومات. در صورت بروز حفره در طول مويي ترموستات بدنه فانوسک و يا خود لوله بلو گاز داخل ترموستات (معمو ﹰلا اتر يا جيوه) از آن خارج شده و ديگر حساسيتي نسبت به افزايش يا کاهش دما وجود نخواهد   داشت. در چنين مواردي ناگريز به تعويض ترموستات خواهيد بود. 

عیب۷: با وجود برفک بر روي اواپريتور باد سرد از کولر خارج نمي شود. 

علت۱:کليد چند حالته فن خراب است . 

رفع عيب: از جمله عللي که منجر به عدم حرکت موتور فن مي شود خرابي کليد است.

جهت تست کليد از آومتر١r*  استفاده کنيد. در حالي که دستگاه از برق جدا شده است يکي از رابط هاي آمپرمتر را بر روي پايه  و ديگري را بر روي خروجي ۱ قرار دهيد. 

اگر با حرکت ولوم، عقربه منحرف نشد خراب بودن کليد قطعي است؛ آن را تعمير يا تعويض کنيد. 

علت۲: موتور فن کام ﹰلا سوخته است . 

رفع عيب: اگر بر روي ترمينال اصلي موتور، ولتاژ وجود دارد اما موتور حرکت نمي کند سوختن آن قطعي است. براي تجديد سيم پيچي موتور فن مي بايست از يک تعميرکار مجرب کمک بگيريد . 

علت۳: پروانه مخصوص اواپريتور هرز (گرد) شده است . 

رفع عيب: در اين حالت علاوه بر آن که از کولر باد سرد خارج نمي شود صداي ناهنجاري به گوش  ميرسد . با استقرار مجدد پروانه بر روي محور موتور فن عيب ۷ برطرف خواهدشد. 

علت۴: تسمه پروانه فن پاره شده است . 

رفع عيب: در برخي از کولر گازی چرخش محور موتور فن به وسيله پولي و تسمه به پروانه اواپريتور منتقل مي شود که در صورت پاره شدن تسمه باد پروانه مورد نظر متوقف شده و ايجاد برفک بر روي اواپريتور کام ﹰلا طبيعي خواهد بود. با تعويض تسمه پاره شده مجددﹰا از کولر هواي سرد خارج مي شود. 

علت ۵: مسير ورود هوا به داخل کولر مسدود  است. 

رفع عيب: در نصب کولر مي بايست نهايت دقت بکار گرفته شود تا مسيرهاي ورودي هوا        مسدود نشود. 

عیب ۸: هواي خارج شده از كولر كام ﹰلا گرم است . 

علت۱ : اورلود خراب است. 

رفع عيب : در اکثر لوله هاي گازی اورلود را در داخل کمپرسور و بر روي کلاف ها مستقر مي کنند و اين مورد در مواردي همچون عيب ۸ هزينه تعمير را به مراتب افزايش مي دهد زيرا جهت تعمير يا تعويض اورلود، شکافتن پوسته کمپرسور الزامي است . 

اگر اورلود کمپرسور همچون کمپرسور هاي يخچال در دسترس باشد کافياست آن را با نوع مشابهي که داراي همان اعداد و ارقام يا به عبارتي همانمشخصات نامي مي باشد، تعويض کنيد. 

علت ۲: استارت معيوب است. 

رفع عيب: در صورت قطع سيم پيچ رله استارت فاز اصلي موتور (کمپرسور) قطع       مي شود در اين حالت بروز عيب ۸ کام ﹰلا طبيعي است .  

علت۳: گاز کولر تخليه شده است. 

رفع عيب: اگر کمپرسور در حال کار است اما بادي که خارج مي شود گرم است و     لوله هاي اواپريتور نيز سرد نشده اند، تخليه و يا نشت گاز کولر قطعي است . بايد کولر را از ابتدا به طور کامل تخليه و پس از پيدا کردن محل نشت و ترميم آن در دستگاه گاز فريون ۲۲ را تزريق کنيد. اين عمليات نياز به تخصص فراوان دارد و جهت حصول نتيجه بهتر مي توانيد از تعميرکار         مجرب کمک بجوييد. 

عیب۹: قبل از آنکه کمپرسور استارت نمايد با شنيدن صدايي متوقف مي شود. 

علت۱: برق ضعيف است . 

رفع عيب: توسط ولتمتر و يا قسمت ولتاژ آومتر برق را اندازه بگيريد و اگر مقدار ولتاژ بيش از حد کم است به منظور آنکه کولر و ساير مصرف کننده هاي منزل در اثر افت ولتاژ آسيب نبينند از ترانس افزاينده ولتاژ استفاده کنيد. در غير اين صورت در ساعات اوليه شب کولر را روشن نکنيد. 

علت۲: مسير گردش گاز مسدود است. 

رفع عيب: در صورت انسداد مسير گردش گاز که مي تواند در اثر برخورد لوله هاي رابط با جسمي سخت و يا مسدود شدن دراير و … رخ دهد کمپرس شدن گاز و به حرکت درآوردن آن در مسير دشوار شده و موتور را با مشکل مواجه خواهد ساخت. از جمله انسداد مسير گردش گاز اين است که قسمتي از اواپريتور و ساير قسمت ها گرم مي مانند و در مجموع از کولر هواي سرد و خنک خارج نمي شود. در صورت حصول اطمينان از مسدود بودن مسير لازم است جهت رفع عيب از يک تعميرکار مجرب در تخليه و شارژ گاز کمک بگيريد. 

علت۳: رله استارت خراب است . 

رفع عيب: در صورت خراب بودن رله سيم پيچ کمکي وارد مدار نمي شود و به همين دليل سيم پيچي اصلي بيش از حد تحت فشار قرار خواهد گرفت و جريان

اضافي را که در اين حالت توسط کمپرسور کشيده مي شود. اورلود راتحريک و موجب قطع مدار خواهد شد. 

جهت تست اورلود پس از بستن کليد براي يک لحظه شستي را فشار داده و رها کنيد. اگر کمپرسور با شرايط عادي خود شروع به کار کرد بايد رله را با نوع مشابه اش تعويض کنيد. 

علت۴: اورلود خراب است . 

رفع عيب: همان طوري که قب ﹰلا اشاره شد وظيفه اورلود جريان کششي موتور است.    

در بعضي موارد ديده شده که اورلودها حتي به جريان نامي موتور حساسيت بي مورد نشان داده و موجب قطع برق کمپرسور مي شود. مي توانيد در   مدار يک آمپرمتر قرار داده و اورلود را از مدار خارج کنيد. حال اگر پس از راه اندازي کمپرسور جريان کششي در حد جريان نامي است، پس اورلود تعويض مي شود که اين عمل نيازمند خروج موتور از کولر و نصب مجدد آن پس از تجديد سيم پيچي و شارژ کار است که علاوه بر تخصص فراوان به هزينه قابل توجهي نيز نياز دارد . 

علت۶: خازن راه انداز خراب است. 

 رفع عيب: اکثر موتورهاي بکار رفته در کمپرسورهاي کولرهاي گاز از نوع آسنکرون با راه اندازي خازني هستند. بديهي است که بروز عيب در خازن استارت   کمپرسور را با مشکل مواجه خواهد ساخت. 

عیب۱۰: موتور فن صداي هوم داده اما حرکت نميکند . 

علت۱ و رفع عيب: گريپاژ به پديده عدم توانايي حرکت دو سطح متحرک برروي يکديگر گفته مي شود. در مورد موتورهاي الکتريکي اين پديده به واسطه خرابي ياتاقانها (بلبرينگها) و يا فرسايش بيش از حد بوش ها اتفاق مي افتد و با تعويض قطعات مذکور عيب به طور کامل برطرف مي شود .در بعضي از موارد ديده مي شود که به واسطه درگيري يکي از پروانه هاي متصل به شافت موتور فن يا ديگر اجزا ء کولر گازي، حرکت روتور فن با مشکل مواجه مي شود که در اين صورت پس از باز کردن بدنه و رفع مشکل کولر به شرايط عادي خود باز مي گردد. 

علت۲: خازن راه انداز خراب است. 

رفع عيب: نقش خازن راه انداز در استارت و کار موتورهاي آسنکرون فوق العاده مهم است و در صورت بروز هر گونه عيبي در ساختمان و عملکرد آن استارت موتور با مشکل مواجه خواهد شد. 

علت۳ و رفع عيب: نيم سوز شدن موتور پديده اتصال حلقه کلاف در يک موتور آسنکرونگفته مي شود که البته اين عيب مي تواند به وسطه پيدايش علل ديگری ظهور نموده باشد. به عنوان مثال ابتدا پروانه هاي فن با بدنه درگير مي شوند و موتور جهت استارت به قدرت بيشتري نياز پيدا    مي کند و اين امر با کشيدن جريان اضافي و در نتيجه آسيب ديدن سيم پيچ ها همراه مي شود. بنابراين حتي پس از رفع درگيري محور موتور با اجزاء ديگر کولر موتور فن قدرت استارت ندارد. در چنين   مواردي ناگريز به تجديد سيم پيچي موتور خواهيد بود. 

عیب۱۱: صداي کولر بسيار زياد است . 

علت۱: کولر در وضعيت تراز قرار نگرفته است. 

رفع عيب: با تراز شدن موقعيت کولر قسمت اعظم صداي آن از ميان خواهد رفت . 

علت۲: لاستيک هاي لرزه گير موتور فن و يا کمپرسور خراب شده اند. 

رفع عيب: در صورت خراب شدن تين لاستيک ها صداي کار موتور فنو يا کمپرسور به شدت افزايش خواهد يافت. از اينرو تعويض آنها (در صورت خراب شدنشان) بسيار ضروري است. 

علت۳: برخي از قطعات کولر مانند تسمه هاي نگهدارنده کانال مخصوص هواکش و يا … شل شده اند. 

رفع عيب: کليه اتصالات را مورد بازديد قرار دهيد و در صورت مشاهده پيچ ها و اتصالات شل شده به رفع عيب بپردازيد. 

علت۴: يکي از پروانه با شيي درگير است. 

رفع عيب: مانع در گيري بين پروانه و شيء مورد نظر شويد تا صداي کولر کاهش يابد. 

علت۵: اتصالات کمپرسور و يا موتور فن بدنه ضعيف شده است. 

رفع عيب: در اغلب کولرها اين اتصالات به توسط پيچ مهره انجام شده است. در صورت شل شدن اين اتصالات  آنها را مجددﹰا محکم کنيد.

 

fadakar
ارسال دیدگاه