کولر گازی – تعمیر کولرگازی

کولر گازی

آشنایی باکولر گازی و تعمیر آن

آشنایی با ساختمان کولر گازی  

  کولر گازی و تعمیر آن همچون بسیاری از وسایل برقی دارای دو جزء اساسی  است: اجزاء مکانیکی و اجزاء الکتریکی.   

 اجزاء مکانیکی کولر گازی  

منظور از اجزا ء مکانیکی، قطعاتی است که کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا با ایجاد مسیر حرکت  گاز ؛ سرماسازی را به وجود آورند. بدیهی است بروز عیب در هر یک از قطعات مذکور تولید سرما در کولر گازی را شدیدﹰا تحت تأثیر قرار می دهد این عناصر به اختصار عبارتند از: 

ساختمان کولرگازی

١- کمپرسورکولر 

کمپرسور کولر گازی نیز دو جزء مکانیکی و الکتریکی دارد و به قسمت الکتریکی آن موتور    گفته می شود ولی ترکیب الکتروموتور با سایر اجزاء، کمپرسور را به وجود می آورند .

کمپرسور های متداول در کولر گازی به دو شکل طراحی و ساخته می شوند:  

یک نوع از این کمپرسورها به نوع دورانی (رتوری) مشهوری است که با اتصال برق به موتور الکتریکی کمپرسور، موتور به دوران در آمده و به واسطه حالت خاصی که دارد گاز را از مسیر برگشت (پس از سرماسازی ) مکیده و با فشار وارد مسیر رفت  میکند به این ترتیب عمل تولید سرما در کولر مداوم ادامه خواهد داشت . 

نوع دیگر کمپرسور رایج در کولر گازی نوع پیستونی است که شباهت بسیار زیادی به موتور های پیستونی به کار رفته در اتومبیل دارد با این تفاوت که نیروی محرکه پیستون در اتومبیل احتراق بنزین است اما در کمپرسور کولر گازی این نیرو توسط انرژی الکتریکی   حاصل می شود .

   

 • کندانسور(رادیاتور)

گاز سرماساز در کمپرسور کولرگازی تحت فشار قرار می گیرد تا بتواند مسیر گردش خود را در مجموعه مکانیکی کولر پشت سر نهد. افزایش دمای گاز پس از کمپرسور امری بدیهی است و اگر این دما به شکلی از آن سلب نشود سرماسازی کیفیت مطلوبی نخواهد داشت به همین منظور قبل از وارد شدن گاز تحت فشار قرار گرفته در مسیر مکانیکی کولر آن را از کندانسور عبور می دهند و چون این قسمت از کولر تحت فشار هوایی است که از چرخش پروانه فن حاصل میشود مقدار زیادی از دمای گاز کاسته خواهد شد . 

کندانسور کولرگازی
کندانسور کولرگازی

 

 • فیلتر (درایر) :

گاز سرماساز پس از کندانسور و کاهش نسبی دما از فیلتر عبور می کند تا جرم های داخلی لوله های کندانسور و رطوبت گاز به طور کامل از آن جدا شود وگاز خالص و خشک وارد مسیر سرماسازی شود . 

 • اواپراتور

اواپراتور کولرگازی با اواپریتور یخچال تا حدود زیادی متفاوت است . زیرا در یخچال اواپریتور کولر گازی محیطی بسیار سرد در مسیر گردش گاز است . معموﹰلا لوله های اواپریتور را در عموم وسایل سرماساز از آلومینیوم می سازند تا انتقال  سرما در آن به سهولت انجام شود . گاز سرماساز با رسیدن به این قسمت از کولر گازی به حالت تبخیر در آمده و تولید سرما می کند و هوای متراکم به وجود آمده توسط چرخش پروانه فن، سرمای حاصله را به سمت خارج از کولر گسیل می  دارد به این ترتیب پس از مدتی دمای محیط کاهش   یافته و خنک  می شود . 

اواپراتور کولرگازی
اواپراتور کولرگازی
 • پروانه های کولر گازی

کولرهای گازی به طور عموم دارای دو پروانه هستند که بر روی شافت موتور سوار شده اند . پروانه اواپریتور از مجرای ورودی هوا را مکیده و با فشار روانه لوله های سرد آلو منیومی اواپریتور می کند تا سرمای کولر وارد محیط شود. پروانه کندانسور عمل مشابهی را در جهت عمل عکس انجام می دهد . یعنی با مکش هوا از مسیر ورودی، آن را به سمت کندانسور روانه می کند تا اندکی از دمای گاز تحت فشار قرار گرفته  (که با ورود به کندانسور موجب ازدیاد دمای آن شده )کاسته شود. طبیعی است که هوای دمیده شده به کندانسور

پس از آن بسیار گرم خواهد بود. این هوا به سمت بیرون از محیط منزل و یا اداره روانه می شود. 

 • لوله کاپیلاری (لوله مویی)

این لوله که طول و قطر آن متناسب با قدرت کولر متفاوت است وظیفه تبدیل گاز به حالت مایع و حمل آن تا ابتدای اواپریتور را بر عهده دارد. لوله مویی عمومﹰا از جنس مس   ساخته می شود. این لوله حد فاصل بین خروجی درایر تا ابتدای اواپریتور قرار دارد. 

کولر گازی - لوله مویی
کولر گازی – لوله مویی

 

 

 • سینی زیر کولر

در مواردی که شارژ گاز سرماساز در کولر بیش از مقدار لازم صورت گرفته و یا دمای ترموستات با گرمای محیط تناسب نداشته باشد ، بر روی لوله های آلومنیومی اواپریتور ذرات یخ ایجاد شده و در زمان استراحت کولر ( زمان اتومات ترموستات) بر اثر ازدیاد دما ذوب   می شوند که در سینی زیر کولر محل خروج  آب مذکور تعبیه شده است (توسط یک شیلنگ آب سینی به خارج از کولر هدایت می شود) . معمو ﹰلا سینی زیر کولر را رنگ می زنند تا بر اثر فرسایش ناشی از شرایط جوی از مقاومت بیشتری برخوردار باشد.  

٨-خروجی هوای سرد و فیلتر مربوطه  

در اکثر کولر های گازی هوای سرد از قسمت جلوی کولر خارج می شود و جهت جلوگیری از ورود ذرات به داخل مسیر ، هوای سرد را از یک فیلتر اسفنجی عبو می دهد . 

 اجزاء الکتریکی کولر گازی  

اجزاء الکتریکی کولرگازی عبارتند از : موتور الکتریکی ، رله ، اورلود ، ترموستات ، موتورفن ، کلید چند حالته (مختص موتور فن ) ، لامپ خبر ، خازن راه انداز ، کلید اصلی کولر . 

 • موتور الکتریکی

موتور الکتریکی کولر از نوع موتور آسنکرون است که با دو سیم پیچ اصلی و کمکی که در لحظه آغازین حرکت و به منظور دستیابی به بیشترین مقدار گشتاور هر دو سیم پیچ با یکدیگر در مدار قرار دارند و پس از راه اندازی کولر سیم پیچ کمی توسط رله از مدار خارج می شود و پس از راه اندازی کولر سیم پیچ کمی توسط رله از مدار خارج می شود . 

پس از استارت و با حرکت موتور گاز سرماساز از مسیر برگشت مکیده شده و پس از آن در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه مکانیکی کولر تزریق می شود تا در جای خود   تولید سرما نماید . 

 • رله

رله از جمله عناصری است که وجود آن در مجموعه الکتریکی اکثر ماشین های سرماساز از مسیر برگشت مکیده شده و پس از آن در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه   مکانیکی کولر تزریق می شود تا در جای خود تولید سرما نماید . 

 • اورلود

اورلود علاوه بر جریان کششی موتور حرارت داخل کمپرسور را نیز تحت کنترل خود دارد و به هر دلیل هر یک از دو مورد مذکور از حد معینی تجاوز نماید اورلود تحریک شده و مدار الکتریکی کمپرسور را باز خواهد نمود . 

مادامی که عیب در مجموعه کولر وجود داشته باشد راه اندازی آن به واسطه وجود اورلود غیر ممکن خواهد بود. بدیهی است حساسیت بی مورد اورلود به عبور جریان و یا افزایش دما   میتواند منجر به بروز عیوب جدی در دستگاه می شود .  

۴ – ترموستات  

به کمک ترموستات تولید سرما در کولر کنترل می شود. از آنجا که لوله بلوی ترموستات مماس با اواپریتور قرار دارد ازدیاد سرمای گاز داخل لوله بلو و در نتیجه گاز درون مجموعه، لوله مویی فانوسک ترموستات را تحت تأثیر قرار داده و موجب عملکرد (اتومات) کلید ترموستات می شود. بدیهی است با افزایش دما و انبساط فانوسک بر اثر افزایش حجم گاز  کلید ترموستات مجددا ً به حالت بسته در آمده و سرماسازی کولر مجدﹰا آغاز خواهد شد. 

۵- موتور فن  

از آنجا که نیاز به هوای خنک در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است موتور فن یا به عبارتی موتوری که قرار است هوای جهت لازم جهت وزیدن به اواپریتور را تأمین کند نیز چند سرعته است. یک سیم مشترک و بازی تعداد دورشان دارای سرسیم های خروجی از موتور هستند. 

۶-کلید چند حالته (فن) 

توسط این کلید به سرعت های مختلف فن فرمان داده می شود . این کلید تا حدودی  یاد آور کلید چند حالته پنکه سقفی است با این تفاوت که در ساختمان این کلید از سیم پیچ  با خروجی هایی متفاوت استفاده نشده است .  

٧ – لامپ خبر  

توسط این لامپ حالت کار کمپرسور مشخص می شود در اکثر کولر های گازی لامپ خبر را با کمپرسور را در حالت موازی قرار می دهند تا روشن شدن آن بیانگر تولید سرما در کولر باشد و خاموشی آن نیز اتومات ترموستات را نشان می دهد. جایگاه لامپ خبر در قسمت تابلوی برق کولر گازی است .

نکات مهم در استفاده از کولر گازی  

 • دو شاخه سیم رابط و پریز کولر را همواره متناسب با جریان مصرفی دستگاه انتخاب کنید.
 • بهتر است جهت حفاظت از دستگاه یک فیوز مستقل در نظرگرفته شود .
 • سینی زیر کولر را رنگ آمیزی کنید تا دوام آن افزایش یابد .
 • محل نصب کولر را به گونه ای در نظر بگیرید تا از تابش مستقیم نور آفتاب یا باران مصون باشد.
 • همواره ترموستات را بر دمای مناسب و مورد نیاز قرار دهید تا از مصرف بی رویه برق و یا استهلاک بی مورد کولر جلوگیری شود .

۶- با آغاز فصل گرما قبل از راه اندازی دستگاه شخصﹰا و یا توسط تعمیرکار مجرب اجزاء مکانیکی و الکتریکی کولر را مورد بازدید قرار دهید تا پس از خاک گیری و بررسی، مسیر خروجی آب سینی دستگاه را در محل مورد نظر نصب و روشن نمایید .

۷- تا آنجا که ممکن است از کولر در ساعات اولیه شب استفاده نکنید زیرا در این ساعاتولتاژ کمترین سطح ممکنه را داراست و این مسئله کمپرسور را تحت فشار قرار داده و از عمر و دوام آن کاسته خواهد شد.

چگونگی ایجاد سرما توسط کولر گازی 

به طور کلی می توان گفت در عموم وسائل سرماساز همچون کولر گازی یخچال، فریزر ، آب سرد  کن و … از اصول مشابهی استفاده شده است . در واقع فوران گاز مایع و تبدیل آن به حالت گاز تولید سرما می کند و این اصل در کولر گازی به شرح زیر اعمال شده است :  

الف ) با روشن شدن کولر گازی ، کمپرسور گاز را از لوله مکش مکیده و پس از آنکه تحت فشار قرار گرفت، روانه لوله رفت می سازد . 

 توجه: بدیهی است دمای گاز به هنگام خروج از کمپرسور زیاد است و این خصوصیت طبیعی گازهاست که هر گاه تحت فشار قرار گرفته و فشرده شوند دمای آنها افزایش می یابد و اگر این فشار از حد معینی تجاوز کند به حالت مایع تبدیل خواهد شد . 

 • ) به وسیله کندانسور (پس از کمپرسور) و تحت هوایی که به وسیله چرخش پروانه مربوطه ایجاد میشود اندکی از دمای گاز کاسته می شود و روانه فیلتر می شود تا رطوبت یا رسوباتی را که احتما ﹰلا از جداره های داخلی لوله های کندانسور جدا شده اند از آن گرفته   شود. 
 • ) پس از فیلتر و تحت فشار کمپرسور، گاز وارد لوله مویی شده و از آنجایی که سطح مقطع لوله مویی بسیار محدود است فشار وارد بر گاز افزایش یافته و آن را به مایع تبدیل می کند . 
 • ) پس از این قسمت گاز وارد لوله های آلومینیومی اواپریتور شده و با استفاده از محیط از داخل لوله های آن اجازه فوران یافته و تولید سرما آغاز می شود . 

ن ) وزش باد ایجاد شده توسط پروانه مخصوص اواپریتور سرما را از لوله ها گرفته و وارد محیط مورد نظر می سازد و به این ترتیب دمای محیط به تدریج کاهش یافته و این امر موجب انقباض گاز داخل ترموستات و در نتیجه فانوسک شده و در نهات عمل اتومات صورت گرفته   و تولید سرما متوقف می شود .  

و ) با افزایش دما و انبساط فانوسک کلید ترموستات بسته شده و عمل سرماسازی مطابق مطالب گفته شده آغاز میشود و پس از مدتی … گاز سرماساز (فریون۲۲) پس از اواپریتور وارد کمپرسور می شود تا مجددﹰا تحت فشار قرار گرفته و وارد مسیر سرماسازی شود. 

عیب یابی در کولر گازی  

عیب ۱: با اتصال برق دو شاخه کولر گازی به پریز و بدون آن کلید اصلی و یا ترموستات در حالت روشنباشند، فیوز؛ برق منزل را قطع می کند . 

علت و رفع عیب: از آنجا که کلید اصلی و یا ترموستات در حالت قطع قرار دارند و عیب ۱ بروز نموده قطعﹰا اتصال کوتاه سیم های رابط یا در دو شاخه و یا درسیم های رابط و یا در اتصالات جعبه تقسیم داخل کولر صورت گرفته است. بنابراین لازم است قطعات مذکور به ترتیب مورد بررسی قرار گیرند و   پس از شناسایی محل واقعی عیب نسبت به رفع آن اقدام شود. 

عیب۲: به محض روشن شدن کلید اصلی دستگاه (یا ترموستات ) فیوز برق منزل را قطع نمی کند . 

علت١: اتصالات اشتباه شده است . 

رفع عیب: اگر سیم بندی دستگاه را مورد سرویس و تجدید قرار داده اید احتما ﹰلا در ترکیب مدار اشتباهی صورت گرفته است. یکبار دیگر مدار را مورد بررسی قرار دهید . 

علت٢: یکی از سیم ها از محل اتصال خود خارج و با سیم های مجاور برخورد کرده است . 

رفع عیب : بدنه کولر را به آرامی از سینی خارج نموده و صحت اتصالات را مورد بررسی قرار دهید . اگر سیمی را از محل استقرارش جدا شده یافتید نسبت به اتصال مجدد آن اقدام کنید . 

علت۳: یکی از خازنها خراب شده است. 

رفع عیب : از جمله علل اتصال کوتاه در لوازمی که دارای خازن هستند فساد یا از بین رفتن دی الکتریک خازن است. 

علت۴: موتور فن یا موتور کمپرسور سوخته است. 

رفع عیب: کلید چند حالته فن را بر روی off (خاموش) قرار دهید. اگر عیب ۲ برطرف شد مشکل از موتور فن است و اگر در این وضعیت همچنان فیوز، برق منزل را قطع می کند مشکل از موتور کمپرسور است. 

مطالبه جریان اضافی در کمپرسور علاوه بر آن که می تواند ناشی از سوختن سیم پیچ ها باشد در مواردی بیانگر عیوب دیگری همچون مسدود شدن مسیر گردش گاز و یا خرابی رله نیز هست. 

عیب۳: کولر روشن نمی شود. 

علت۱: پریز برق ندارد. 

رفع عیب: پریز را به وسیله آمپرمتر و یا ولتمتر مورد بررسی قرار دهید و در صورت مشاهده و عیب به رفع آ ن بپردازید. 

علت۲: دو شاخه و سیم رابط خراب است. 

رفع عیب: ابتدا دستگاه را از برق جدا کنید و پس از آن ورودی برق را در ترمینال اصلی کولر با یکدیگر ارتباط دهید و در صورت سالم بودن دوشاخه و کابل (سیم رابط) به محض اتصال، رابط ها را به آن متصل کنید . در حالت وصل کلید بر روی بی نهایت خواهد ایستاد . اگر با قطع و وصل کلید از عقربه آمپرمتر عکس العملی دیده نشود تعویض کلید الزامی است. در انتخاب جدید به جریان نامی آن دقت شود تا کلیدی مناسب کولر گازی تهیه شود . 

علت۳: یکی از سیم های اصلی قطع شده است . 

رفع عیب : اگر فاز یا نول اصلی مدار قطع شود هر دو بخش کمپرسور و موتور فن دچار مشکل خواهند شد. از این رو پس از قطع برق دستگاه و باز کردن بدنه به جستجوی سیمی باشید که از محل استقرارش جدا شده است. با اتصال سیم   مورد نظر به محل مربوطه کولر به حالت عادی خود باز می گردد. 

عیب ۴: کولر اتصال بدنه دارد . 

علت و رفع عیب: مدار الکتریکی کولر نسبت به سایر لوازم خانگی از پچیدگی بیشتری برخوردار است. با این وجود رفع عیب ۴ کار مشکلی نیست. پس از قطع برق دستگاه ارتباط الکتریکی عناصر اصلی مدار از قبیل: موتور فن، کمپرسور، ترموستات، لامپ خبر و… را با یکدیگر و مدار قطع کنید. البته این عمل می بایست با دقت و علامت گذاری خاصی صورت گیرد تا ارتباط مجدد آنها با مدار برایتان دشوار نشود . اگر در این حالت اتصال بدنه از بین رفت  میتوانید عناصر مذکور را جداگانه و به دنبال هم وارد مدار کنید. 

هر گاه با ورود یکی از اجزاء، اتصال بدنه دیده شد در شناسایی قطعه مورد نظر موفق بوده اید حال  میبایست عیب را رفع کنید . البته گاهی از اوقات خود وسیله دارای اتصال بدنه نیست بلکه مشکل از سیم های رابط آنست از این رو می توانید وسیله مورد نظر را به وسیله چراغ سری مورد آزمایش قرار دهید .اگر پاسخ آزمایش منفی بود (دارای اتصال به بدنه نبود) سیم های رابط را تعویض کنید. 

عیب۵: با حرکت ولوم ترموستات هیچ عکس العملی از کمپرسور دیده نمی شود اما موتور فن سالم است . 

 

علت ۱: ترموستات خراب است. 

:نکته ترموستات کولر گازی دارای عملکرد مشابه ترموستات یخچال و سایر ماشین هایسرماساز است. تفاوت عملکرد این ترموستات، در دمای لازم جهت قطع و وصل کردن آنهاست . به طور اعم می توان ترموستات را به دو قسمت کلید و اتومات تقسیم بندی نمود. عیب ۵ می تواند از ناحیه کلید ترموستات بروز کند و عدم عملکرد اتومات ترموستات معایب دیگری را ایجاد می کند که در بخش مربوطه شرح داده خواهد شد . 

 رفع عیب: کلید ترموستات را به وسیله آمپرمتر مورد آزمایش قرار دهید. ابتدا سیم های متصله به پایه های ترموستات را از آن جدا ساخته و سپس رابط های آمپرمتر را به آنها ارتباط دهید . در حالت وصل کلید باید عقربه (تقریبﹰا) بر روی صفر و در حالت قطع بر روی بینهایت بایستد در غیر اینصورت تعویض ترموستات الزامی است. 

علت۲: سیم های رابط بین ترموستات و موتور (کمپرسور) قطع شده است. 

رفع عیب: در صورت قطع سیم های رابط موتور و یا خروج یکی از سیم ها از محل مربوطه برق موتور نرسیده و در این حالت بروز عیب ۵ کام ﹰلا طبیعی به نظر می رسد. اما برق دستگاه را قطع و سپس بدنه را از سینی جدا سازید و تمام اتصالات بین موتور و کمپرسور را به دقت مورد بازدید قرار بدهید . در صورت مشاهده قطع ارتباط سیمی با محل اتصالش، به رفع عیب بپردازید تا کولر به   شرایط عادی خود باز گردد. 

عیب۶: سرمای کولر بیش از حد است به گونه ای که قسمت هایی از اواپریتور برفک زده اما اتومات  انجام نمی شود. 

علت۱: کنتاکتهای ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند . 

رفع عیب: محل نصب لوله بلوی ترموستات دیده می شود . بدیهی است نسبت به سرما فوق العاده کاهش یافته و بر اثر افزایش برودت در اواپریتور برفک به وجود می آید با نصب مجدد لوله بلو بر روی لوله های آلومینیومی اواپریتور عیب ۶ رفع خواهد شد. 

علت۲: قسمت اتومات ترموستات گازی خراب شده است . 

رفع عیب: همان طور که قب ﹰلا شرح داده شد ترموستات گازی دارای دو بخش است: کلید و قسمت اتومات. در صورت بروز حفره در طول مویی ترموستات بدنه فانوسک و یا خود لوله بلو گاز داخل ترموستات (معمو ﹰلا اتر یا جیوه) از آن خارج شده و دیگر حساسیتی نسبت به افزایش یا کاهش دما وجود نخواهد   داشت. در چنین مواردی ناگریز به تعویض ترموستات خواهید بود. 

عیب۷: با وجود برفک بر روی اواپریتور باد سرد از کولر خارج نمی شود. 

علت۱:کلید چند حالته فن خراب است . 

رفع عیب: از جمله عللی که منجر به عدم حرکت موتور فن می شود خرابی کلید است.

جهت تست کلید از آومتر١r*  استفاده کنید. در حالی که دستگاه از برق جدا شده است یکی از رابط های آمپرمتر را بر روی پایه  و دیگری را بر روی خروجی ۱ قرار دهید. 

اگر با حرکت ولوم، عقربه منحرف نشد خراب بودن کلید قطعی است؛ آن را تعمیر یا تعویض کنید. 

علت۲: موتور فن کام ﹰلا سوخته است . 

رفع عیب: اگر بر روی ترمینال اصلی موتور، ولتاژ وجود دارد اما موتور حرکت نمی کند سوختن آن قطعی است. برای تجدید سیم پیچی موتور فن می بایست از یک تعمیرکار مجرب کمک بگیرید . 

علت۳: پروانه مخصوص اواپریتور هرز (گرد) شده است . 

رفع عیب: در این حالت علاوه بر آن که از کولر باد سرد خارج نمی شود صدای ناهنجاری به گوش  میرسد . با استقرار مجدد پروانه بر روی محور موتور فن عیب ۷ برطرف خواهدشد. 

علت۴: تسمه پروانه فن پاره شده است . 

رفع عیب: در برخی از کولر گازی چرخش محور موتور فن به وسیله پولی و تسمه به پروانه اواپریتور منتقل می شود که در صورت پاره شدن تسمه باد پروانه مورد نظر متوقف شده و ایجاد برفک بر روی اواپریتور کام ﹰلا طبیعی خواهد بود. با تعویض تسمه پاره شده مجددﹰا از کولر هوای سرد خارج می شود. 

علت ۵: مسیر ورود هوا به داخل کولر مسدود  است. 

رفع عیب: در نصب کولر می بایست نهایت دقت بکار گرفته شود تا مسیرهای ورودی هوا        مسدود نشود. 

عیب ۸: هوای خارج شده از کولر کام ﹰلا گرم است . 

علت۱ : اورلود خراب است. 

رفع عیب : در اکثر لوله های گازی اورلود را در داخل کمپرسور و بر روی کلاف ها مستقر می کنند و این مورد در مواردی همچون عیب ۸ هزینه تعمیر را به مراتب افزایش می دهد زیرا جهت تعمیر یا تعویض اورلود، شکافتن پوسته کمپرسور الزامی است . 

اگر اورلود کمپرسور همچون کمپرسور های یخچال در دسترس باشد کافیاست آن را با نوع مشابهی که دارای همان اعداد و ارقام یا به عبارتی همانمشخصات نامی می باشد، تعویض کنید. 

علت ۲: استارت معیوب است. 

رفع عیب: در صورت قطع سیم پیچ رله استارت فاز اصلی موتور (کمپرسور) قطع       می شود در این حالت بروز عیب ۸ کام ﹰلا طبیعی است .  

علت۳: گاز کولر تخلیه شده است. 

رفع عیب: اگر کمپرسور در حال کار است اما بادی که خارج می شود گرم است و     لوله های اواپریتور نیز سرد نشده اند، تخلیه و یا نشت گاز کولر قطعی است . باید کولر را از ابتدا به طور کامل تخلیه و پس از پیدا کردن محل نشت و ترمیم آن در دستگاه گاز فریون ۲۲ را تزریق کنید. این عملیات نیاز به تخصص فراوان دارد و جهت حصول نتیجه بهتر می توانید از تعمیرکار         مجرب کمک بجویید. 

عیب۹: قبل از آنکه کمپرسور استارت نماید با شنیدن صدایی متوقف می شود. 

علت۱: برق ضعیف است . 

رفع عیب: توسط ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر برق را اندازه بگیرید و اگر مقدار ولتاژ بیش از حد کم است به منظور آنکه کولر و سایر مصرف کننده های منزل در اثر افت ولتاژ آسیب نبینند از ترانس افزاینده ولتاژ استفاده کنید. در غیر این صورت در ساعات اولیه شب کولر را روشن نکنید. 

علت۲: مسیر گردش گاز مسدود است. 

رفع عیب: در صورت انسداد مسیر گردش گاز که می تواند در اثر برخورد لوله های رابط با جسمی سخت و یا مسدود شدن درایر و … رخ دهد کمپرس شدن گاز و به حرکت درآوردن آن در مسیر دشوار شده و موتور را با مشکل مواجه خواهد ساخت. از جمله انسداد مسیر گردش گاز این است که قسمتی از اواپریتور و سایر قسمت ها گرم می مانند و در مجموع از کولر هوای سرد و خنک خارج نمی شود. در صورت حصول اطمینان از مسدود بودن مسیر لازم است جهت رفع عیب از یک تعمیرکار مجرب در تخلیه و شارژ گاز کمک بگیرید. 

علت۳: رله استارت خراب است . 

رفع عیب: در صورت خراب بودن رله سیم پیچ کمکی وارد مدار نمی شود و به همین دلیل سیم پیچی اصلی بیش از حد تحت فشار قرار خواهد گرفت و جریان

اضافی را که در این حالت توسط کمپرسور کشیده می شود. اورلود راتحریک و موجب قطع مدار خواهد شد. 

جهت تست اورلود پس از بستن کلید برای یک لحظه شستی را فشار داده و رها کنید. اگر کمپرسور با شرایط عادی خود شروع به کار کرد باید رله را با نوع مشابه اش تعویض کنید. 

علت۴: اورلود خراب است . 

رفع عیب: همان طوری که قب ﹰلا اشاره شد وظیفه اورلود جریان کششی موتور است.    

در بعضی موارد دیده شده که اورلودها حتی به جریان نامی موتور حساسیت بی مورد نشان داده و موجب قطع برق کمپرسور می شود. می توانید در   مدار یک آمپرمتر قرار داده و اورلود را از مدار خارج کنید. حال اگر پس از راه اندازی کمپرسور جریان کششی در حد جریان نامی است، پس اورلود تعویض می شود که این عمل نیازمند خروج موتور از کولر و نصب مجدد آن پس از تجدید سیم پیچی و شارژ کار است که علاوه بر تخصص فراوان به هزینه قابل توجهی نیز نیاز دارد . 

علت۶: خازن راه انداز خراب است. 

 رفع عیب: اکثر موتورهای بکار رفته در کمپرسورهای کولرهای گاز از نوع آسنکرون با راه اندازی خازنی هستند. بدیهی است که بروز عیب در خازن استارت   کمپرسور را با مشکل مواجه خواهد ساخت. 

عیب۱۰: موتور فن صدای هوم داده اما حرکت نمیکند . 

علت۱ و رفع عیب: گریپاژ به پدیده عدم توانایی حرکت دو سطح متحرک برروی یکدیگر گفته می شود. در مورد موتورهای الکتریکی این پدیده به واسطه خرابی یاتاقانها (بلبرینگها) و یا فرسایش بیش از حد بوش ها اتفاق می افتد و با تعویض قطعات مذکور عیب به طور کامل برطرف می شود .در بعضی از موارد دیده می شود که به واسطه درگیری یکی از پروانه های متصل به شافت موتور فن یا دیگر اجزا ء کولر گازی، حرکت روتور فن با مشکل مواجه می شود که در این صورت پس از باز کردن بدنه و رفع مشکل کولر به شرایط عادی خود باز می گردد. 

علت۲: خازن راه انداز خراب است. 

رفع عیب: نقش خازن راه انداز در استارت و کار موتورهای آسنکرون فوق العاده مهم است و در صورت بروز هر گونه عیبی در ساختمان و عملکرد آن استارت موتور با مشکل مواجه خواهد شد. 

علت۳ و رفع عیب: نیم سوز شدن موتور پدیده اتصال حلقه کلاف در یک موتور آسنکرونگفته می شود که البته این عیب می تواند به وسطه پیدایش علل دیگری ظهور نموده باشد. به عنوان مثال ابتدا پروانه های فن با بدنه درگیر می شوند و موتور جهت استارت به قدرت بیشتری نیاز پیدا    می کند و این امر با کشیدن جریان اضافی و در نتیجه آسیب دیدن سیم پیچ ها همراه می شود. بنابراین حتی پس از رفع درگیری محور موتور با اجزاء دیگر کولر موتور فن قدرت استارت ندارد. در چنین   مواردی ناگریز به تجدید سیم پیچی موتور خواهید بود. 

عیب۱۱: صدای کولر بسیار زیاد است . 

علت۱: کولر در وضعیت تراز قرار نگرفته است. 

رفع عیب: با تراز شدن موقعیت کولر قسمت اعظم صدای آن از میان خواهد رفت . 

علت۲: لاستیک های لرزه گیر موتور فن و یا کمپرسور خراب شده اند. 

رفع عیب: در صورت خراب شدن تین لاستیک ها صدای کار موتور فنو یا کمپرسور به شدت افزایش خواهد یافت. از اینرو تعویض آنها (در صورت خراب شدنشان) بسیار ضروری است. 

علت۳: برخی از قطعات کولر مانند تسمه های نگهدارنده کانال مخصوص هواکش و یا … شل شده اند. 

رفع عیب: کلیه اتصالات را مورد بازدید قرار دهید و در صورت مشاهده پیچ ها و اتصالات شل شده به رفع عیب بپردازید. 

علت۴: یکی از پروانه با شیی درگیر است. 

رفع عیب: مانع در گیری بین پروانه و شیء مورد نظر شوید تا صدای کولر کاهش یابد. 

علت۵: اتصالات کمپرسور و یا موتور فن بدنه ضعیف شده است. 

رفع عیب: در اغلب کولرها این اتصالات به توسط پیچ مهره انجام شده است. در صورت شل شدن این اتصالات  آنها را مجددﹰا محکم کنید.

 

fadakar
ارسال دیدگاه