شیر چهار طرفه در سیستم تبرید

شیر چهار طرفه در سیستم تبرید

در اکثر سیستمهای هیت پمپ  Heat Pump از شیر چهار طرفه در سیستم تبرید استفاده مـی شـود.

این شیر با تغییر جهت جریان مبرد ، مبدل داخل اتاق را به کاندنسر تبـدیل کـرده و لـذا اتاق از حرارت دفع شده از کاندنسر گرم می شود .

کارکرد شیر چهار طرفه

به شکل ۱توجه فرمائید.

شیر چهار طرفه در سیستم تبرید

این شیر از یک بدنه بـا دو مجـرای ورودی و دو مجرای خروجی و یـک شـیر برقـی تـشکیل شده است.

ملاحظه می شود که از چهـار لولـه اتـصال ایـن شیر ، سه عدد در زیر بدنه و یـک عـدد بـر روی بدنه است. اتصال بـالای شـیر نقطـه (۱) همیشه باید بـه لولـه تخلیـه کمپرسـور وصـل گردد. لوله اتصال وسط در پـائین بدنـه شـیر نقطه (۲) همیشه بـه مکـش کمپرسـور

وصـل می شود. در داخل بدنه شیر دو عدد پیستون وجود دارد که توسـط یـک محـور بـه یکـدیگر وصــل هــستند نقــاط (۳) و (۴)بــر روی هــر پیستون یک سوراخ کوچکی وجود دارد نقطـه .(۵)در انتهای هر پیـستون یـک زائـده سـوزن مانند وجود داردنقطه .(۶) سه

عـدد اتـصال لوله موئی نیز بر روی بدنه شیر وجود دارد نقطه (۷)که این اتصالات به شیر برقی وصل می شود.

تمامی اجزائ شیر چهار طرفه که در بالا توضیح داده شد ، در کارکرد صـحیح شـیر مـوثر هستند و لذا بروز اشکال در هر کدام از این اجزا باعث کارکرد نادرست شیر خواهد شد.

برای تشخیص اشکالات احتمالی شیر باید نحوه کار آن به درستی درک گردد.

حال به طرز کار شیر سیستم سرمایش می پردازیم.

هر گاه شـیر برقـی بـرق دار گـردد یـک صـدای از آن شنیده می شود. این بدین معنی نیست که پیستون حرکت می کند. برای حرکت پیستون باید فشارهای مکش و تخلیه کمپرسور به لوله های موئی شیر وصل گردند.

به شکل ۲توجه فرمائید.

شیر چهار طرفه در سیستم تبرید
شیر چهار طرفه در سیستم تبرید

تخلیه کمپرسور  (HP) و مکش کمپرسور (LP) همیشه مطابق شکل وصل می شوند.

برای درک بهتر از دو عدد شیر دستی در مسیر لوله های موئی استفاده می کنیم. شیر دستی ۵ باز و شیر دستی ۶ بسته است. ملاحظه می شود کـه در داخـل شـیر فـشار تخلیه کمپرسور به هر دو پیستون اعمال می گردد. چون سطح پیستونها برابـر اسـت

لـذا این محور بی حرکت باقی می ماند .

از سوراخ روی پیستونها فـشار (HP) بـه پـشت پیـستونها نیـز اعمـال مـی شـود. امـا در پیـستون سمت چپ چون فشار LP توسط لوله مـوئی بـه پشت پیستون اعمال شده و از طرف دیگـر قطـر لوله مـوئی خیلـی بیـشتر از سـوراخ روی پیـستون است لذا کل

مجموعه پیـستونها بـه سـمت چـپ حرکـت مـی کنـد. ملاحظـه مـی شـود کـه وقتـی مجموعه پیستونها در این موقعیـت قـرار گرفـت لولـه شــماره ۷ را بــه مکــش کمپرســور اتــصال وسـط مـرتبط مـی کنـد. از طـرف دیگـر تخلیـه کمپرسور به لوله شماره ۸ راه پیدا

می کند.

حال شیر دستی ۵ را بسته و شیر دستی ۶ را باز می کنیم شکل .(۳) ملاحظه می شود کـه در این حالت فشار مکش کمپرسور به پشت پیستون سمت راست اعمال می شـود و لـذا مجموعه پیستونها به سمت راست حرکت می کنـد. در ایـن وضـعیت لولـه

شـماره ۷ بـه تخلیه کمپرسور و لوله شماره ۸به مکش کمپرسور ارتباط پیدا می کنند.

شیر چهار طرفه در سیستم تبرید

با ایـن ترتیـب مـسیر گـردش مبـرد توسط لوله های ۷ و ۸ تغییـر کـرده و لذا مبدلی که قبلا بـه عنـوان اواپراتـور کار می کـرده، در وضـعیت بعـدی بـه کاندنسر تبدیل می شود.

در واقع شیر برقی کار شیرهای دستی را انجام می دهد. در یـک حالـت گـاز مکش کمپرسور را به پـشت پیـستون سـمت راسـت و در حالـت دیگـر ایـن فشار را به پشت پیستون سمت چـپ هدایت می کند.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید .

mehdi2iran
ارسال دیدگاه