فن – انواع فن ها

فن

فن و انواع آن  

فن و انواع آن دستگاهی است كه انرژی مكانيكی را از يک محرک خارجی دريافت مي كند و آن را به هوا منتقل مي نمايد كه اين عمـل موجب انتقال هوا و  افزايش فشار آن مي گردد.

نحوه عملكرد فن ها 

هنگام استارت يک فن هوای موجود در فن تخليه مي شود و موجب كاهش فشار هوا در دهانه ورودی فن مـي گـردد و بـا كـم شدن فشار دهانه ورودي ، هوا با فشار اتمسفر به داخل فن رانده مي شود و هوا با سرعت نسبتا زياد از چرخ فن خـارج مـی شـود. سپس در محفظه فن سرعت هوا كاهش مي يابد و به فشار تبديل مي شود كه اندازه قطر چـرخ فـن و سـرعت دورانـي آن معـين كننده مقدار فشار خروجي فن مي باشند. 

فن ها عموماً به دو دسته بزرگ تقسيم مي شوند :

۱- فن های محوری (axial fans)

۲- فن هاي سانتريفيوژ (centrifugal fans)

فن هاي محوری (axial fans)

در اين نوع فن ها جهت حركت هوا در چرخ  آنها  موازی محور آنهاست كه به انواع زير تقسيم مي شوند: 

الف) فن ملخی (propeller)

انواع فن ملخی

اين نوع فن دبی زياد با فشار كم ايجاد مي نمايد فن های ملخی معمولا راندمان خوبي ندارند و حداكثر  توان حقيقي اين نـوع فن در كمترين دبي آن اتفاق مي افتد و  مينيمم  توان حقيقی اين نوع فن در حداكثر مقدار دبی آن مشاهده مي شود. 

ب) فن لوله محوری (Tubeaxial fan) 

فن لوله محوری

اين نوع فن ها در شرايط سخت تر مورد استفاده قرار مي گيرند نظير تخليه هواي كيوسک های رنـگ زنـی و ايـن نـوع فـن هـا دارای تعداد پره بيشتری نسبت به فن های ملخی مي باشند و دارای راندمان بيشتری نسبت به فـن هـای ملخـی هـستند و در نقطـه حداكثر دبی بيشترين راندمان را دارند و توان فن های لوله محوری در نقطه حداكثر دبی ، كمترين مقدار را دارد. 

ج) فن پره محوی  (Vaneaxial fan)

فن پره محوی

 اين نوع فن ها تقريباداراي ساختمان مشابه فن های لوله محوری مي باشند ولی تيغه های يكنواخت كننده به منظور يكنواخـت كردن جريان هوا دارند و در سيستم تهويه مطبوع براي هوارسانی با كانال مورد استفاده قرار مي گيرنـد. فـن هـای پـره محـوری بيشترين راندمان را در بين فن های محوري دارند و توان واقعي آنها در نقطه حداكثر مقدار دبی،مينيمم مقدار را دارا مي باشد.

 فن هاي سانتريفيوژ (centrifugal fans)  

در اين نوع فن ها جهت جريان هوا نسبت به محور ، شعاعی (radial) يا دايره وار (circular) مي باشد كه به انواع زيـر تقـسيم مي شوند. 

فن های سانتريفيوژ

الف) فن های سانتريفيوژ تيغه خميده به جلو (forward curved) :

انحنای پره های چرخ اين نوع فن ها در جهت چرخش چرخ است  و مي تواند دو يا چند چرخ  روي يک محـور سـوار شـوند در اين نوع فن هنگامی كه مقدار دبی كم است مقدار توان واقعی نيز كم است و به تدريج با افـزايش دبـی هـوا در آنهـا مقـدار توان واقعی نيز افزايش مي يابد. 

فن های سانتريفيوژ تيغه خميده

ب) فن های سانتريفيوژ تيغه خميده به عقـب (backward curved) و تيغـه خميـده بـه عقـب مـورب (backward inclined) :

انحنای پره های چرخ اين نوع فن ها در خلاف جهت چرخش چرخ است و تـوان واقعـی ايـن فـن هـا بـا افـزايش مقـدار دبـی افزايش مي يابد (تا يك نقطه مشخص) و سپس كـاهش مـی يابـد و بـه همـين  دليـل ايـن فـن هـا اضـافه بـار نمـي شـوند راندمان اين نوع فن بيشتر از فن forward است ولی از راندمان فن airfoil كمتر است. 

انواع فن های سانتريفيوژ تيغه خميده

ج) فن های سانتريفيوژ آئروديناميكی (airfoil) :

اين نوع فن ها داراي بيشترين راندمان در بين فن های سانتريفيوژ هستند و خميدگی پره های آن در خلاف جهت چرخش چرخ آن مي باشد و توان  حقيقي در آنها تا يک نقطه مشخص با افزايش ميزان دبی، افزايش مي يابد ولی پس از آن به تدريج كم مي شود لذا اين نوع فن ها نيز non overloading مي باشند. 

 

فن های سانتريفيوژ آئروديناميكی

ج) فن های سانتريفيوژ شعاعی (radial) :

اين نوع فن ها كمترين مقدار راندمان را در گروه فن های سانتريفيوژ دارند و با ازدياد مقدار دبي هوا ، توان حقيقي نيـز افزایش مي يابد و اين نوع فن ها نيز اضافه بار مي شوند.

فن های سانتريفيوژ شعاعی

 

fadakar
ارسال دیدگاه