فن – انواع فن ها

فن

فن و انواع آن  

فن و انواع آن دستگاهی است که انرژی مکانیکی را از یک محرک خارجی دریافت می کند و آن را به هوا منتقل می نماید که این عمـل موجب انتقال هوا و  افزایش فشار آن می گردد.

نحوه عملکرد فن ها 

هنگام استارت یک فن هوای موجود در فن تخلیه می شود و موجب کاهش فشار هوا در دهانه ورودی فن مـی گـردد و بـا کـم شدن فشار دهانه ورودی ، هوا با فشار اتمسفر به داخل فن رانده می شود و هوا با سرعت نسبتا زیاد از چرخ فن خـارج مـی شـود. سپس در محفظه فن سرعت هوا کاهش می یابد و به فشار تبدیل می شود که اندازه قطر چـرخ فـن و سـرعت دورانـی آن معـین کننده مقدار فشار خروجی فن می باشند. 

فن ها عموماً به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند :

۱- فن های محوری (axial fans)

۲- فن های سانتریفیوژ (centrifugal fans)

فن های محوری (axial fans)

در این نوع فن ها جهت حرکت هوا در چرخ  آنها  موازی محور آنهاست که به انواع زیر تقسیم می شوند: 

الف) فن ملخی (propeller)

انواع فن ملخی

این نوع فن دبی زیاد با فشار کم ایجاد می نماید فن های ملخی معمولا راندمان خوبی ندارند و حداکثر  توان حقیقی این نـوع فن در کمترین دبی آن اتفاق می افتد و  مینیمم  توان حقیقی این نوع فن در حداکثر مقدار دبی آن مشاهده می شود. 

ب) فن لوله محوری (Tubeaxial fan) 

فن لوله محوری

این نوع فن ها در شرایط سخت تر مورد استفاده قرار می گیرند نظیر تخلیه هوای کیوسک های رنـگ زنـی و ایـن نـوع فـن هـا دارای تعداد پره بیشتری نسبت به فن های ملخی می باشند و دارای راندمان بیشتری نسبت به فـن هـای ملخـی هـستند و در نقطـه حداکثر دبی بیشترین راندمان را دارند و توان فن های لوله محوری در نقطه حداکثر دبی ، کمترین مقدار را دارد. 

ج) فن پره محوی  (Vaneaxial fan)

فن پره محوی

 این نوع فن ها تقریبادارای ساختمان مشابه فن های لوله محوری می باشند ولی تیغه های یکنواخت کننده به منظور یکنواخـت کردن جریان هوا دارند و در سیستم تهویه مطبوع برای هوارسانی با کانال مورد استفاده قرار می گیرنـد. فـن هـای پـره محـوری بیشترین راندمان را در بین فن های محوری دارند و توان واقعی آنها در نقطه حداکثر مقدار دبی،مینیمم مقدار را دارا می باشد.

 فن های سانتریفیوژ (centrifugal fans)  

در این نوع فن ها جهت جریان هوا نسبت به محور ، شعاعی (radial) یا دایره وار (circular) می باشد که به انواع زیـر تقـسیم می شوند. 

فن های سانتریفیوژ

الف) فن های سانتریفیوژ تیغه خمیده به جلو (forward curved) :

انحنای پره های چرخ این نوع فن ها در جهت چرخش چرخ است  و می تواند دو یا چند چرخ  روی یک محـور سـوار شـوند در این نوع فن هنگامی که مقدار دبی کم است مقدار توان واقعی نیز کم است و به تدریج با افـزایش دبـی هـوا در آنهـا مقـدار توان واقعی نیز افزایش می یابد. 

فن های سانتریفیوژ تیغه خمیده

ب) فن های سانتریفیوژ تیغه خمیده به عقـب (backward curved) و تیغـه خمیـده بـه عقـب مـورب (backward inclined) :

انحنای پره های چرخ این نوع فن ها در خلاف جهت چرخش چرخ است و تـوان واقعـی ایـن فـن هـا بـا افـزایش مقـدار دبـی افزایش می یابد (تا یک نقطه مشخص) و سپس کـاهش مـی یابـد و بـه همـین  دلیـل ایـن فـن هـا اضـافه بـار نمـی شـوند راندمان این نوع فن بیشتر از فن forward است ولی از راندمان فن airfoil کمتر است. 

انواع فن های سانتریفیوژ تیغه خمیده

ج) فن های سانتریفیوژ آئرودینامیکی (airfoil) :

این نوع فن ها دارای بیشترین راندمان در بین فن های سانتریفیوژ هستند و خمیدگی پره های آن در خلاف جهت چرخش چرخ آن می باشد و توان  حقیقی در آنها تا یک نقطه مشخص با افزایش میزان دبی، افزایش می یابد ولی پس از آن به تدریج کم می شود لذا این نوع فن ها نیز non overloading می باشند. 

 

فن های سانتریفیوژ آئرودینامیکی

ج) فن های سانتریفیوژ شعاعی (radial) :

این نوع فن ها کمترین مقدار راندمان را در گروه فن های سانتریفیوژ دارند و با ازدیاد مقدار دبی هوا ، توان حقیقی نیـز افزایش می یابد و این نوع فن ها نیز اضافه بار می شوند.

فن های سانتریفیوژ شعاعی

 

fadakar
ارسال دیدگاه